Hankintojen Green Deal sopimus

Julkisten hankintojen Green Deal on uusi tapa sitouttaa julkiset hankintayksiköt vapaaehtoisin sopimuksin hallitusohjelman bio- ja kiertotalouden sekä energia- ja ilmastostrategian strategisten tavoitteiden saavuttamiseen ja markkinoiden kehittämiseen konkreettisissa hankinnoissa.

Hankintojen Green Deal on vapaaehtoinen, hankintoihin kohdistettu sopimus, jonka hankintayksikkö solmii valtion osapuolen kanssa. Samalla Green Deal toiminnalla luodaan uudenlainen hankintojen yhteistyö- ja osaamisrakenne, jossa seurataan koko prosessia ja arvioidaan vaikutukset. 

Hankintojen Green Deal sopimuksilla on tarkoitus 

 • vauhdittaa markkinakehitystä laajan ostovoiman avulla 
 • asettaa kunnianhimoisia tavoitteita konkreettisiin hankintoihin
 • soveltaa elinkaariajattelua ja edistää avoimuutta sekä yhteistyötä tilaajien ja toimittajien välillä 
 • lisätä ympäristötiedon tuottamista ja uusien liiketoimintamallien kehittämistä arvoketjussa
 • helpottaa bio- ja kiertotalouden sekä puhtaiden ratkaisujen hankintojen esteitä 
 • kehittää yhdessä innovatiivisten hankintojen toimintamalli, jossa tavoitteet muotoillaan tulosperusteisiksi tai muutoin edelläkävijätason kriteereiksi, sekä seurattaviksi ja mitattaviksi sopimusehdoiksi.

Hankintojen Green Dealin tavoitteet:

 • Julkisilla hankinnoilla vauhditetaan bio- ja kiertotalouden sekä energia- ja ilmastostrategian tavoitteiden toteutumista.
 • Luodaan uudenlainen hankintojen yhteistyö- ja osaamisrakenne, jossa seurataan koko prosessia.
 • Vauhditetaan kysyntäjohteisilla kannusteilla kestävää tuote- ja liiketoimintakehitystä.

Miten hankintayksikkö tästä hyötyy?

Green Deal tukee julkisen sektorin hankintayksiköiden olemassa olevia vähähiilisyyden, kiertotalouden ja resurssiviisauden tavoitteita, kestävien sekä innovatiivisten hankintojen tiekarttojen ja energiatehokkuussopimukset toimeenpanoa. Sopimus tukee siten hankintayksikön strategisia tavoitteita ja hankintayksikön perustyötä. 

Green Dealin ensisijaiset hyödyt hankintayksiköille:

 • Hankintayksiköiden välisen yhteistyön vahvistaminen. Kaikkea ei tarvitse tehdä yksin.
 • Hankintayksikkö saa resursoitua asiantuntija-apua hankinnan valmisteluvaiheeseen ja työkalujen kehittämiseen.
 • Green Dealillä voidaan toteuttaa strategisten tavoitteiden jalkauttamista käytännössä.
 • Green Dealin myötä syntyy näkyvyyttä kansallisesti ja kansainvälisesti.
 • Saadaan aikaan vaikuttavuutta yhteisellä toimintamallilla ja nostamalla kriteerien tasoa.
 • Luodaan toimintamalli ja mahdollistetaan tuki sopimuksen aikaiseen yhteistyöhön ja seurantaan.

Mihin hankintojen Green Dealissä sitoudutaan?

Hankintojen Green Dealissä tehdään sopimus, joka edellyttää hankintayksikön ylimmän johdon päätöstä ja sen mukaista valtuutusta toimia. Johdon päätös helpottaa myös toimialojen osallistumista ja sitoutumista tavoitteisiin.

Sopimuksessa hankintayksikkö sitoutuu

 • vähintään yhden hankintakohdekohtaisen toimintamallin kehittämiseen ja toteuttamiseen hankinnassa vuosien 2018– 2020 aikana. 
 • jakamaan muille kokemuksia hankinnan aikana ja mentoroimaan muita kiinnostuneita prosessin aikana luodon toimintamallin käyttöönotosta. 
 • prosessiin osallistumiseen: Hankintakohdekohtaisessa Green Dealissä edellytetään hankintayksikön omaa työpanosta ja -aikaa koko prosessiin: valmisteluvaiheeseen, kilpailuttamiseen ja sopimuksen aikaiseen yhteistyöhön. 

Valtion sitoutuminen sopimuksessa

Sopimuksen toinen osapuoli on ministeriö, joka valikoituu hankintakohteen teeman mukaisesti. Sopimuksessa valtio sitoutuu:
•    tarjoamaan asiantuntija-apua osaamiskeskuksen kautta
•    tuottamaan vuosittaista seurantaa ja vaikuttavuusarviointia 
•    tuottamaan yhtenäistä viestintämateriaalia ja näkyvyyttä dealin tehneille sekä kansallisesti että kansainvälisesti
•    Green Deal -tilaajaryhmissä tunnistettujen esteiden helpottamiseen.

Pilotointi

Green Dealin pilotointi alkaa keväällä 2018 osana KEINO osaamiskeskuksen toimintaa. Alustavia ideoita Green Deal -aihioista on syntynyt sitoumusmallin kehittämisprosessin aikana. Dealit kuitenkin syntyvät tarvelähtöisesti ja päätetään yhdessä hankintayksiköiden kanssa. 

Green Dealeihin osallistuville hankintayksiköille KEINO tarjoaa laajaa asiantuntijapalveluaan yhteisen valmisteluvaiheen aikana sekä tukea myös kilpailutusvaiheessa. 

KEINO osaamiskeskus

 • vastaa koordinoinnista, tarvittavista taustaselvityksistä ja yhteisen toimintamallin kehitysprosessin sekä markkinavuoropuhelun fasilitoimisesta
 • seuraa hankintojen toteutumista sekä arvioi vaikutukset yhteistyössä hankintayksiköiden kanssa
 • tarjoaa sopimuksen solmineille hankintayksiköille näkyvyyttä sekä kansallisesti että kansainvälisesti

Haluatko mukaan pilotointiin?

Ota yhteyttä
Isa-Maria Bergman, isa-maria.bergman@motiva.fi

Hankintojen Green Deal -sopimusmallia on kehitetty yhteistyössä hankintayksiköiden kanssa valtioneuvoston Innovatiiviset menettelyt biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen hankinnoissa -tutkimushankkeessa, joka käynnistyi huhtikuussa 2017 ja päättyy kesäkuussa 2018. Hankkeen tavoitteena on tunnistaa uusia sitoumus- ja kannustinjärjestelmiä, jotka voivat tehokkaasti edistää biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen julkisia hankintoja.